Izvještaj sa IX međunarodne naučno-stručne konferencije

“Otvori u građevinarstvu „SFERA 2020“


IX međunarodna naučno-stručna konferencija “Otvori u građevinarstvu„ SFERA_2020 održana je 3. i 4. marta 2020. godine u hotelu Hills u Sarajevu u organizaciji kompanije Sfera d.o.o., a suorganizaciji Mašinskog fakulteta iz Sarajeva.
Gosti su imali priliku uživati u predavanjima regionalnih stručnjaka, te je na jednom mjestu komunicirala struka i nauka, iznosila stavove, mišljenja, i time je otvorena mogućnost za uspostavljanje domaće i međunarodne saradnje.
Cilj organizatora osim konferencijskog i edukativnog dijela bio je i osigurati učesnicima kvalitetan ambijent za održavanje poslovnih sastanaka i prezentacija, a sve u cilju unapređenja poslova. Naučno stručne konferencije iz oblasti građevinarstva i arhitekture postale su tradicionalne i prepoznate u cijelog regiji kao respektabilan događaj koji spaja struku i nauku.
Konferencija je trajala dva dana, te pored predavanja sponzora i partnera, stručnjaka i profesora, drugog dana je održana i panel diskusija gdje se razvila zanimljiva i korisna interakcija, sa naglascima o zaključku konferencije i budućim koracima za poboljšanje rada.
Sponzori i partneri konferencije su tržišni lideri kada su u pitanju otvori u građevinarstvu, te su putem prezentacija i izložbenih štandova ukazali na novitete, i sisteme koji doprinose razvoju sektora otvora u građevinarstvu.

 

Generalni sponzor konferencije je kompanija Feal, dok su sponzori kompanije: Kristal Vitez, Sika BH, BH Alumil, te kompanija Emerus. Partneri i izlagači su kompanije: Profine BH, Velux, Valm, Termoglass, Rehau, Euro Roal, Zalmo, Pavković paneli, Schachermayer, Pressglass, Portmatik, VBH, Orgadata, LLumar BH, te kompanija Delux.

U radu Konferencije učešće je uzelo 404 registrovana učesnika i to 21 učesnik iz akademske zajednice, 73 studenta, 258 učesnika iz privrede i 52 učesnika iz državnih i privatnih institucija.

Konferencija je održana sa ciljem da kroz tematski i sadržajni koncept poveže nauku, struku i obrazovanje na polju građevinarstva sa naglaskom na otvore u građevinarstvu. Programom Konferencije su obuhvaćene raznovrsne i aktuelne teme iz oblasti arhitekture, građevinarstva, trenutnih aktuelnih projekata, trendova u sketoru otvora u građevinarsvu, protivprovalne zaštite, reciklaže otvora te energetske efikasnosti u istim.

Zaključci konferencije:

Tokom dva dana Konferencije održano je ukupno 15 temtskih  predavanja iz oblasti prvenstveno arhitekture, te otvora u oblasti građevinarstva kao i oblast zakonodavstva i legistlative u sektoru otvora, i to u plenarnom predavanju Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine.

Konferenciji su sa različitim nivoom znanja i iskustva pristupili (od studenata, preko stručnjaka iz prakse, pa do istraživača), te su teme uvodnih i komercijalnih predavanja bile raznovrsne, a u vremenu pauze učesnici su imali priliku upoznati se sa novostima i tehnologijama u sektoru gradnje, posebno na ovu temu, i to kroz komunikaciju sa predstavnicima kompanija sponzora i partnera konferencije, te interaktivnim dijalogom, o mogućnosti saradnje i uspostavljanjem novih trendova na tržištu.

Kroz uvodna predavanja i panel diskusiju održanu drugog dana konferencije, doneseni su i zaključci konferencije, kao primarni cilj nastavka iste i to:

 

 • Sistem obrazovanja zahtjeva nove principe u učenju o trenutnim tenologijama, te je neophodno organizovati stručnu praksu u saradnji sa realnim sektorom, kako bi studenti imali priliku razmjene znanja, sa kompanijama koje u ovom trenutku doprinose radu institucija i podizanju kategorija tržišta

 

 • Neophodno je da se kompanije iz oblasti otvora u građevinarsvu više uključe u rad Tehničkog komiteta BAS/TC 60 – Vrata i prozori, pri Institutu za standardizaciju Bosne i Hercegovine.

 

 • U urbanom razvoju neophodno je podizanje svijesti o reciklaži PVC otvora, te uspostavljanje zdrave sredine za primjenu takvih mjera u domaćim kompanijama, po uzoru na centralne i liderske kompanije u oblasti proizvodnje PVC ovora. Većina ovih obaveznih aktivnosti su bazirane na usmenom i pisanom dijalogu, ali postoje i drugi novi načini komunikacije.

 

 • U dijela programa Konferencije iz oblasti arhitekture, organizator je odabrao radove regionalnih biroa, sa naglaskom na otvore i procjepe, Oblast arhitekture je bila i najzastupljenija oblast na uvodnim predavanjima, te stoga je dat cjelovit pregled na nove trendove, i upotrebu materijala sa naglaskom, da moderna arhitektura sve više teži zaštiti prirode, ujedinjenu objekta i prirodnih uslova terena.

Budući imperativ  prostornog i urbanističkog planiranja treba, između ostalog, da bude postavljen u kontekst klimatskih promjena kroz definisanje mjera koje se odnose na umanjenje promjena izazvanih aktivnostima čovjeka, potencira se integralni pristup u urbanističkom planiranju gradova, kao održive i otporne sredine, kroz uvažavanje svih aspekata njegovog razvoja: socijalnih, ekonomskih, ekoloških i kulturnih.

Sa razvojem digitalnih tehnologija oblikovane su i mnogobrojne kompjuterske aplikacije za planiranje i projektovanje u arhitekturi. Takvi alati imaju u poređenju sa konvencionalnim arhitektonskim crtežom mnogobrojne prednosti. Savremene tehnologije poput BIM-a predstavljaju revoluciju komunikacije u građevinarstvu jer omogućavaju upotrebu, sistematizaciju, analizu i razmjenu informacija o zgradi u bilo kojoj fazi života objekta. Neophodno je da se relan sektor i kompanije u svojim središtima orijentišu ka BIM materijalizaciji proizvoda, te insertiranja iste u BIM biblioteku, s obzirom na tendenciju rasta zahtjeva svjetskog i djelomično domaćeg tržišta za kolabracijom na projektima, što ima za posljedicu i uvođenje novih tehnologija u sve veći broj projekata.

Sudionici su ukazali na značaj raspisivanja arhitektonskih konkursa kojima se dolazi do višeg nivoa kvaliteta prostora koji nas okružuje. Kreativna stvaralačka energija koncentrisana oko određene problematike utječe na razvoj arhitektonske scene, ali i na način na koji šira javnost percipira izgrađeni prostor i urbanističke i arhitektonske procese.

 

 • Razmatrani su različiti faktori razvoja savremene arhitektonske prakse: prilagođavanje potrebama tržišta, savremene tehnologije građenja i uspostavljanje aktivnog odnosa zgrade i njenog okruženja. Sagledan je njihov utjecaj na razvoj novih tendencija u arhitektonskom projektovanju kao i u materijalizaciji samih objekata.

 

 • Prepoznat je značaj upravljanja energijom u gradovima sa kojim se danas graditelji sve više suočavaju. Izlagači su ukazali na veliki broj kriterijuma koje je neophodno sagledati te njihovim vrednovanjem klasifikovati moguća rješenja koja će obezbijediti energetsku efikasnost u zgradama.

 

 • Fundamentalna teorijska i eksperimentalna istraživanja u oblasti građevinarstva daju značajan doprinos razvoju nauke i struke te ih je neophodno podržati.

 

 • Značajan napredak u nauci i struci može se ostvariti jedino uz neprekidnu komunikaciju i saradnju svih relevantnih aktera u procesu građenja: obrazovnih i privrednih institucija, administrativnih i zakonodavnih, kao i konačnih korisnika prostora.

 

 • Iako je Konferencija održana već treći put na ovu temu napravljen je značajan iskorak u kvalitetu, te na istom se u budućoj istoj tematskoj cjelini moraju uključiti predstavnici svih kompanija sponzora i partnera kao organizacioni tim.

 

 • Konferenciju treba nastaviti održavati i u narednim godinama i obogatiti je rezultatima najnovijih istraživanja. Pri tome je ostavljeno organizacionom odboru Konferencije da donese odluku o frekventnosti održavanja Konferencije.

 

 • Zaključeno je i da bi najbolji termin održavanja konferencije bio u godini nakon održavanja svjetskog sajma o otvorima u građevinarstvu, kako bi kompanije imale priliku predstaviti novitete koje imaju na tržištu, a koje i kupci u regionalnim zemljama očekuju nakon održanog sajma, gdje se isti premijerno i pokažu.

S obzirom na iznesene podatke, zaključeno je da u svim budućim događajima, svi uvodničari na prezentacijama moraju navesti i izvor, ukoliko navode tabelarni prikaz informacija, i pokaz statističkih podatataka, te je neophodno da organiztoru, uz slanje prezentacije dostave i popis slika i tabela korištenih u istoj.

Mostar, 30.3.2020.       

 

Close Menu